НАПИСАТИ ПРО ВАШ ПРОЄКТ ПІДПИСАТИСЬ НА РОЗСИЛКУ


  www.wwf.ua
  Будуймо стале та гармонійне майбутнє з природою разом!

  Депонування вуглецю ґрунтами під різним типом землекористування

  Андрій Ачасов
  В.о. завідувача кафедри екології та менеджменту довкілля, ХНУ імені В.Н. Каразіна д-р с.-г. наук, проф.
  Обрані фільтри:

  Згідно нещодавно опублікованого Глобального протоколу ФАО з органічного вуглецю в ґрунті, «масштаби та темпи поглинання вуглецю в ґрунтах можуть сильно змінюватись в залежності від різних практик землекористування, характеристик ґрунту, рослинності, рельєфу та клімату, а також від інших ґрунтотвірних факторів та процесів».

  Загальна територія України станом на 01.01.2020 р. становила 60,3 млн га, що дорівнює 6% площі Європейського субконтиненту та відповідно 0,4% площі суші Землі. Сільськогосподарські землі становлять у Земельний фонд України — 41,31 млн га (у тому числі: рілля — 32,76; сіножаті — 2,28; пасовища — 5,255,25; багаторічні насадження — 0,85; перелоги — 0,170,17; парники, оранжереї, теплиці -0,001); ліси та інші лісовкриті території — 10,63. (Національна доповідь…, 2020).

  За даними State Forest Resources Agency of Ukraine (SFRAU, 2021) лісистість України зараз складає 15,9%, до 2030 року планується (Стратегія, 2021) її збільшення до 18%. А сільськогосподарські угіддя вже зараз займають близько 43 млн га, тобто 71,2% відсотка території (Земельний довідник, 2020). Очевидно, що лісорозведення хоча і є необхідним заходом, але за масштабом впливу на баланс вуглецю, ліси в Україні навіть близько не можуть зрівнятися із ґрунтовим покривом. Отже, в теперішній Стратегії адаптації України до змін клімату важливість відтворення вмісту гумусу у ґрунтах явна недооцінена.

  Адаптація певних методів керування ґрунтом для конкретної ділянки може стати одним зі способів, за допомогою якого сільськогосподарські угіддя можуть перетворитися на великий поглинач вуглецю (Lal et al., 2018).

  Виникає питання які саме практики землекористування дають найбільший ефект для конкретних територіальних умов. Це питання має вирішуватись для різних ієрархічних просторових рівнів природно-територіальних комплексів.

  Розроблення загальносвітової стратегії секвестрації вуглецю передбачає:

  1. визначення найбільш придатних для депонування вуглецю типів земель,
  2. оцінку потенціалу секвестрації цих земель за умов різних варіантів регенеративних методів землекористування,
  3. визначення площ вказаних типів земель.

  Відмітимо, що при розрахунках дуже важливим є врахування фізико-географічних умов розташування досліджуваних типів земель. Так, наприклад, покинуті орні землі в екваторіальній Африці й в зоні лісостепу будуть мати зовсім різні потенціали секвестрації, хоча формально потрапляють в один клас земель, що придатні для секвестрації.

  В рамках світової стратегії кожна країна має виробити власні національні, регіональні й локальні плани щодо оптимального використання земельних угідь (екосистем) для секвестрації. Й тут вже буде потрібна детальна «інженерна» робота фахівців – землевпорядників, ґрунтознавців, географів. Адже кожен реальний проєкт для конкретної ділянки має бути прорахований з екологічної та економічної точок зору для того, щоб надати власнику землі переконливі докази вигідності прийняття рекомендованих природоохоронних рішень.

  Таблиця 3.1. Технічний потенціал секвестрації вуглецю наземними екосистемами (Lal, R. et all, 2018).

  Але перш за все визначимось з загальними можливостями депонування вуглецю під різними природними та с.-г. угіддями. Однією з найкращих робіт присвячених цьому питанню є стаття відомого вченого R. Lal зі співавторами (Lal, R. et all, 2018).

  В таблиці 3.1 перелічуються основні види с.-г. угідь і наводяться узагальнені характеристики щодо їх потенціалу секвестрації: показник секвестрації, період встановлення рівноваги (рівноважний період), технічний потенціал секвестрації, сумарний потенціал за період рівноваги.

  Автори виділяють 5 великих груп «наземних екосистем». Оскільки нас в першу чергу цікавить депонування вуглецю ґрунтами під різним видами використання земель спростимо вказану таблицю, залишивши лише дані про показник секвестрації (ПС). ПС показує скільки мегаграм вуглецю буде зв’язано екосистемою на 1 га за рік.

  Таблиця 3.2. Параметр секвестрації вуглецю наземними екосистемами (Lal, R. et all, 2018)
  Група екосистемЗемлекористуванняПС біомасиПС ґрунтуЗагальний ПС
  С.-г. угіддя (cropland)
  Орні землі-0,1-10,1-1
  Tree-intercropping (агролісівництво)0,25-0,80,15-0,750,4-1,55
  Опустелені землі зрошувані0,5-10,5-0,751-1,75
  Опустелені землі богарні
  Степові (трав’янисті) екосистеми
  Пасовища0,1-0,20,05-0,10,15-0,30
  Лісопасовищні угіддя (silvopasture)0,3-10,25-0,90,55-1,9
  Занедбані землі, придатні для заліснення0,25-0,550,2-0,50,45-1,05
  Лісові екосистеми - землі, придатні для заліснення та лісовідновлення
  Занедбані орні землі0,2-0,80,15-0,60,35-1,4
  Землі, що сильно постраждали від водної ерозії0,25-0,50,05-0,750,3-1,25
  Землі, що сильно постраждали від вітрової ерозії0,325-0,650,1-0,20,45-0,85
  Порушені в результаті видобування корисних копалин (нерекультивовані) угіддя0,5-10,5-1,51-2
  Громадські ліси1-20,5-11,5-3
  Лісосмуги, прибережні буферні зони, й т.п.0,2-0,80,15-0,60,35-1,4
  Інші землі
  Торф'яники та водно-болотні угіддя0,5-10,5-1,51-2,5
  Міські землі1-20,2-0,51,2-2,5
  Землі специфічного менеджменту
  Застосування біочару0.04-0,080.21-0,460.26-0,54

  Аналіз таблиці показує, що найефективніше депонування вуглецю буде відбуватись у лісах, міських територіях, у разі їх екологічного впорядкування, і торф’яниках та водно-болотних угіддях.

  Щодо здатності безпосередньо ґрунту зв’язувати вуглець, то тут найкращими практиками можна вважати заліснення, рекультивація порушених земель та відновлення торфовищ та боліт.

  Разом з тим, відмітимо, що вказані цифри мають приблизний узагальнений характер і будуть суттєво варіювати для конкретних умов. Про це говорять і самі автори статті «Існує безліч прогалин у знаннях щодо … розробки баз даних про швидкість депонування вуглецю в біомасі та ґрунті поряд з періодом рівноваги для перерахованих вище екосистем».

  Розглянемо ще один нещодавній огляд методів секвестрації вуглецю ґрунтом, проведений Амелунгом та ін. (2020). Важливою відмінністю від попередньої роботи є деталізація заходів для підвищення секвестрації вуглецю саме ґрунтом і вказівки щодо перспективних регіонів де вони можуть бути застосовані.

  Таблиця 3.3. Специфічні варіанти секвестрації вуглецю для ґрунту (Amelung W. et al, 2020)
  МіраПотенційний ефектОсновна цільова група ґрунтів для секвестрації вуглецюРегіони з високою часткою цільових ґрунтів
  Робота з добривами та органічними залишкамиПідвищення родючості та врожайності ґрунтів:
  • з низьким змістом поживних речовин ;
  • з низьким змістом органічного вуглецю ;
  • засолених
   
  Ґрунти в натуральних господарствах, особливо в регіонах з низькою урожайністюАфрика на південь від Сахари Бразилія Австралія Північний захід Китаю
  ВапнуванняПідвищення родючість підкислених ґрунтів та повернення пожнивних залишків ; зниження викидів N2OПоширені види сільськогосподарських ґрунтів із кислим ґрунтомКитай: Африка на південь від Сахари Бразилія
  Застосування біовугілляПоліпшення фізико-хімічних властивостей ґрунту : скорочення викидів N2O і NH4.Сильно вивітрілі ґрунти, і тропічні ґрунти. Підтоплені ґрунти під рисомБразилія, Колумбія Південна та Східна Азія
  Мульчування і вирощування покривних культурПідвищення змісту органічного вуглецю ґрунти ; охолодження, збереження вологи, захист від ерозії, продовження сільського господарства сезону в тропіках та субтропікахҐрунти з великим вуглецевим «боргом». Ґрунти, схильні до теплового впливу рунти з великим вуглецевим «боргом». Ґрунти, схильні до теплового впливу Ефіопія, північний і північний захід Китаю
  Обробка ґрунти, скорочення або повна відмова від оранняЗниження інтенсивності _ розкладання органічного вуглецю ґрунту шляхом захисту структури ґрунти та зменшення аераціїҐрунти, що піддаються підтопленню та ерозії.Індія, Ефіопія, США, Росія, Бразилія, Заїр, Китай
  Глибоке розпушування й оранка (перевертання) ґрунту, розпушування глинистого ґрунтуВнесення вуглецю в підповерхневі шари ґрунту з підвищенням врожайностіТверді ґрунтиСхідна Європа Нова Зеландія, Австралія
  Організація систем рослинництва, наприклад, точне землеробство, використання сумішей культур, комбіноване господарство (наприклад, вирощування рису та розведення креветок)Оптимізація використання ресурсів та секвестрація органічного вуглецю ґрунтів у просторово неоднорідних ландшафтах або при нерівномірному водопостачанніБільшість видів орних ґрунтівЗахідна Європа, Австралія В'єтнам, південь Китаю
  Регулювання водного режиму (наприклад, підтоплення)Зниження інтенсивності розкладання органічного вуглецю ґрунту внаслідок повторного зволоження та недопущення дренажуТимчасово підтоплені ґрунти, або ґрунти поблизу річок; торф'яні болота та органічні ґрунти, ґрунти з ґрунтовими або застійними водами. Південно- Східна Азія, Центральна Африка
  Регулювання водного режиму (наприклад, іригація)Підвищення врожайності в посушливих районах, регулювання засоленості при дренуванніРодючі засушливі ґрунти, засолені ґрунтиПівдень США, Південна Африка, Австралія

  Звернемо увагу, що в жодному випадку не згадується Україна. На нашу думку, це є дуже показовим моментом, адже нашу країну досі не сприймають як самостійного «гравця». На наш погляд, для зміни такого стану потрібна більш активна та ефективна позиція в першу чергу держаних установ. За умов найскорішого створення державного механізму сприяння впровадженню природоорієнтованих рішень в агросекторі, зокрема – тих, що сприятимуть секвестрації вуглецю та автоматично й відновленню ґрунтів, зміниться й світове інформаційне поле.

  facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon
  РЕКОМЕНДОВАНЕ / ПОДІБНІ ПРОЄКТИ
  Ключові чинники, які впливають на депонування та емісію вуглецю в ґрунтах
  Стаття #1. Процес секвестрації вуглецю агроландшафтом включає видалення вуглекислого газу з атмосфери рослинами в процесі фотосинтезу та його зберігання у генетичному профілі ґрунту і рослинної біомаси (у стовбурах дерев, гілках, листі, коренях). Автор: Андрій Ачасов, В.о. завідувача кафедри екології та менеджменту довкілля, ХНУ імені В.Н. Каразіна д-р с.-г. наук, проф.
  Що таке вуглецеві кредити та як вони утворюються?
  Вуглецеві кредити (“carbon credits”) – це узагальнений термін, що означає певний електронний актив, який надає дозвіл на викиди або підтверджує скорочення викидів певного обсягу парникових газів (як правило, один вуглецевий кредит відповідає 1 тонні викидів у СО2 еквіваленті).
  Що таке вуглецеве фермерство?
  У широкому розумінні вуглецеве фермерство – це сільськогосподарські практики і в рослинництві, і у тваринництві, що спрямовані на управління накопиченням вуглецю, а також викидами інших парникових газів (CO₂, CH4, N2O) з метою запобігання зміні клімату.